Brussel, 23 april 2004
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
SECRETARIAAT VAN DE MINISTER
Pers en Communicatie

PERSMEDEDELING
Ministerraad van 23 april 2004

Aanpassing afschrijvingsregels inzake vennootschapsbelasting

Naar aanleiding van het arrest nr. 59/2004 van 31 maart 2004 van het Arbitragehof en
op voorstel van Minister van FinanciŽn Didier REYNDERS, heeft de Ministerraad
beslist, de fiscale bepalingen met betrekking tot afschrijvingen in de
vennootschapsbelasting aan te passen.
Zowel het Verbond van Belgische Ondernemingen, Unizo als UCM waren vragende partij
om het gunstregime als dusdanig uit te breiden.
Door de hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 24 december 2002) werden
de afschrijvingsregels voor de vennootschappen die uitgesloten waren van het
verminderde tarief inzake vennootschapsbelasting in die zin gewijzigd dat deze
vennootschappen de eerste afschrijvingannuÔteit tijdens het boekjaar van de aankoop
slechts pro rata temporis als beroepskosten in mindering kunnen brengen en dat de bij de
aankoop komende kosten samen met het aangekocht actief moeten worden afgeschreven.
Vennootschappen die daarentegen in aanmerking komen voor het verminderde tarief
inzake vennootschapsbelasting konden nog steeds tijdens het jaar van aanschaffing van
een afschrijfbaar actiefbestanddeel een afschrijving voor een volledig jaar als
beroepskosten in mindering brengen.
Bovendien konden die vennootschappen de bij de aankoop komende kosten naar wens afschrijven.
Het Arbitragehof heeft in het arrest van 31 maart 2004 het fiscale criterium om een
onderscheid te maken van wie wel en niet onder de toepassing van deze maatregel valt
vernietigd in die zin dat vanaf het aanslagjaar 2005 de nieuwe bepalingen (pro rata
temporis van afschrijvingen tijdens het jaar van aanschaf en afschrijving van de bij de
aankoop komende kosten over dezelfde duur als het hoofdbestanddeel) van toepassing
worden op alle vennootschappen (zowel kleine als grote vennootschappen).

De Ministerraad heeft beslist het voorheen bestaande gunstregime inzake
afschrijvingen voor kleine ondernemingen met ingang van het aanslagjaar 2005
opnieuw in te voeren voor kleine ondernemingen in de zin van artikel 15, ß 1 van het
Wetboek van vennootschappen.
Bedoeld worden die vennootschappen die een verkorte
jaarrekening kunnen opstellen d.w.z. de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die
voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan ťťn der volgende criteria overschrijden:

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

In tegenstelling tot voorheen zullen thans een groter aantal vennootschappen van het
gunstregime inzake afschrijvingen kunnen genieten.

Birgit Peters
Persafdeling
Tel : 02 233 80.51
E-mail : birgit.peters@ckfin.minfin.be